เอกสารสำคัญ

หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า)

หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)

หนังสือโอน (ด้านหน้า)

หนังสือโอน (ด้านหลัง)

หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า)

หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง)

หนังสือยินยอม

หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์)

เอกสารใบโอนสิทธิ์ (ป้ายประมูล)

เอกสารแบบคำขออื่นๆ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

1

สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

2

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

4

หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

5

หนังสือแสดงสิทธิหมายเลขทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมขนส่งทางบก)

6

สมุดทะเบียนรถ

7

เอกสารชุดจดทะเบียนรถป้ายแดง